Korupcia - čo to je?

Slovenský Trestný zákon upravuje korupciu v treťom diele ôsmej hlavy osobitej časti a rozdeľuje ju na verejnú a súkromnú. Pri verejnej korupcii je dôležitá súvislosť medzi úplatkom a obstarávaním veci všeobecného záujmu. Tým sa myslí plnenie akýchkoľvek potrieb verejnosti alebo skupiny občanov. Ide teda napríklad aj o oblasť školstva či zdravotníctva. Pri súkromnej korupcii musí existovať príčinná súvislosť medzi úplatkom a porušením povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. Trestný zákon rozlišuje tieto trestné činy korupcie:
 • prijímanie úplatku
 • podplácanie
 • nepriama korupcia
 • volebná korupcia
 • športová korupcia
S korupciou úzko súvisia a niekedy sa aj prekrývajú nasledovné trestné činy:
 • vydieranie
 • zneužívanie právomoci verejného činiteľa
 • zasahovanie do nezávislosti súdu
Hranica medzi nimi a korupciou môže byť veľmi tenká, a preto v prípade podozrenia na jeden z týchto trestných činov odporúčame oznámiť danú vec príslušným orgánom.

Čo všetko môže byť úplatkom?

Úplatok je oficiálne definovaný ako “vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok”.
Môže to byť teda nejaký predmet (napr. fľaša vína, tabuľka čokolády, hodinky), peniaze či iný nemajetkový prospech, protislužba alebo iná výhoda - napríklad dovolenka, uprednostnenie pri vybavení alebo prijatie na vysokú školu.
Za úplatok sa nepovažuje sprepitné či drobný darček tam, kde je to zvykom ako prejav spokojnosti so službou (napr. v reštaurácii či kaderníctve). Avšak vo verejnom sektore (v zdravotníctve, na polícii, súdoch či úradoch) nemožno tolerovať v zásade žiadne dary, a to ani nepatrnej hodnoty. Výška daru nie je rozhodujúca, úplatkom môže byť aj vec či služba v hodnote jedného eura. Preto ak sa chcete odvďačiť svojmu lekárovi, spravte to radšej transparentne cez darovaciu zmluvu.

Dokazovanie korupcie

Sú dva spôsoby dokazovania korupcie – proaktívny a historický. Proaktívny znamená pred samotným spáchaním trestného činu, zväčša za použitia agenta, sledovania, odpočúvania, a pod. Korupciu je možné dokázať aj spätne (historicky) cez rôzne nepriame dôkazy a výpovede svedkov. Je to však výrazne komplikovanejšie a nie vždy uskutočniteľné. Pri proaktívnom dokazovaní je šanca na úspech výrazne vyššia, a preto je dôležité čo najskôr upovedomiť príslušné orgány, t.j. Národnú kriminálnu agentúru (NaKA) a/alebo Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR. V rôznych situáciách sa môže odporúčaný postup mierne líšiť.
SITUÁCIA 1: OBÁVAM SA, ŽE ODO MŇA BUDE ŽIADANÝ ÚPLATOK V takomto prípade je dobrým pravidlom nevydať sa na strenutie sám (či už je to na úrad, k starostovi, alebo na konzultáciu k lekárovi). V prvom rade je menej pravdepodobné, že by sa potenciálny korupčník odhodlal vypýtať si úplatok. Zároveň, ak so sebou zoberiete kamaráta alebo kolegu, vie vám v prípade potreby spätne dosvedčiť priebeh udalostí. Ak idete niečo vybavovať, zistite si vopred, ktoré poplatky a v akej výške máte hradiť.
Ak máte vážne obavy, že si od vás bude pýtať úplatok verejný činiteľ pri výkone svojej funkcie (napríklad policajt, starosta, úradník), môžete si ho skúsiť nahrať na telefón. S takýmto postupom však treba byť veľmi opatrný. Nahrávanie bez súhlasu protistrany je možné len v úradnom styku, inak sa môže jednať o trestný čin “porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy”.
SITUÁCIA 2: NIEKTO MA PRIAMO ALEBO NEPRIAMO POŽIADAL O ÚPLATOK
Dnes si už málokto vypýta úplatok priamo. Namiesto toho môže starosta svoje úmysly naznačiť veľavravným gestom. Zásadou je snažiť sa takticky oddialiť samotné odovzdanie úplatku, nájsť si hodnoverný dôvod, prečo sa to nedá vybaviť v danej chvíli (napr.: “Nemám pri sebe hotovosť, musím sa zastaviť v bankomate.”). Následne treba okamžite telefonicky kontaktovať najbližšiu expozitúru NaKA.
SITUÁCIA 3: MÁM PODOZRENIE, ŽE MÔJ ZNÁMY PÁCHA KORUPCIU
Ak sa rozhodnete podať trestné oznámenie, opäť platí, že je dobré si zozbierať a časovo zoradiť čo najviac indícií, že sa jedná o korupciu (ideálne v spolupráci s právnikom). Takto môžete znížiť šancu, že sa dotyčný bude brániť, že ide o krivé obvinenie, ktoré je taktiež trestný čin Trestné je aj zakrývať si oči pred korupciou. Dopúšťate sa tak trestného činu "neohlásenia trestného činu".
SITUÁCIA 4: DAL SOM ÚPLATOK, LEBO SOM NEMAL NA VÝBER
Trestný zákon hovorí, že pokiaľ dáte úplatok len preto, že ste o to boli požiadaný a následne o tom bezodkladne informujete políciu, nebudete za takýto čin potrestaný. Jedná sa o tzv. “účinnú ľútosť”.
Ak však niekoho podplatíte a ohlásite to až s odstupom času, závisí od prokurátora, či sa rozhodne vzniesť obvinenie alebo nie.

Oznámenie korupcie

Korupciu na Slovensku vyšetruje výhradne Národná kriminálna agentúra (NaKA) a stíha Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR.
Napriek tomu, že trestné oznámenie je povinný prijať každý policajt a prokurátor, najlepšie je sa obrátiť priamo na NaKA, aby ste sa vyhli zbytočným prieťahom.
Trestné oznámenie dnes už môžete podať aj e-mailom, ale máte ho povinnosť do 3 dní doplniť, t.j. vytlačiť ho poslať poštou alebo ho prísť doplniť osobne. Po podaní trestného oznámenia na NaKA je dobré poslať jeho kópiu aj na Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR.
Jednoducho v troch krokoch:
 1. Pozrieť si Trestný zákon a skúsiť identifikovať, o ktorý trestný čin sa jedná.
 1. Naformulovať si trestné oznámenie písomne, ideálne s právnikom.
 1. Poslať poštou na príslušnú expozitúru NaKA a ideálne aj kópiu na Úrad špeciálnej prokuratúry.

Ako napísať trestné oznámenie, ktoré neodbijú?

Trestné oznámenie nemá presne stanovenú formu. Základom je čo najpresnejšie popísať, čo viedlo k danej situácii, ako aj skutok samotný. Tu je pár šikovných rád:
 • Oznámenie by malo byť čo najstručnejšie.
 • Keďže krivé obvinenie je tiež trestným činom, uvádzajte len pravdivé skutočnosti a voľte slová s rozmyslom.
 • Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, trvalé bydlisko a telefonický kontakt.
Podrobnejšie rady a informácie nájdete v PDF verzii manuálu.