FÉROVÝ ČIN ROKA

ocenenie pre aktívnych a angažovaných mladých ľudí, ktorým veci verejné nie sú ľahostajné

Nadácia Zastavme korupciu s cieľom zviditeľniť výsledky mladých aktivistov, posilniť ich motiváciu a verejne im poďakovať, vyhlásila 1. ročník mládežníckeho ocenenia Férový čin roka!

Nominovaný môže byť inšpiratívny čin, ktorý napomohol k spravodlivejšiemu prostrediu v spoločnosti, k zvýšeniu transparentnosti, k osvojeniu morálnych a etických hodnôt alebo otvoril spoločenskú debatu. Čin musí preukázať pozitívnosť vplyvu alebo dopadu na spoločnosť a má zároveň vysoký predpoklad inšpirovať a motivovať.

Výzva na prihlasovanie nominácií je otvorená pre mladých ľudí s príbehom, v ktorom ukážu, čo sa im podarilo dosiahnuť svojou dobrovoľníckou aktivitou v boji za férovejšie mesto, región, kraj či dokonca celé Slovensko.

Historicky prvý laureát ocenenia získa okrem pamätnej ceny aj zaujímavé nefinančné odmeny a individuálny mentoringový program pre osobnostný rozvoj pod patronátom skúsených osobností.

Harmonogram ocenenia

Verejné prihlasovanie

Zasielanie nominácií mladých ľudí na ocenenie prostredníctvom otvorenej verejnej výzvy. Možnosť vyplniť prihlášku v období 1.4.-15.5.2022.

Odborný výber

Hodnotenie zaslaných nominácií odbornou porotou zloženej z 5 renomovaných organizácií. Výber prebehne v období 16.5.-13.6.2022.

Slávnostné ocenenie

Záverečné odovzdávanie ocenení pre laureáta a finalistov ocenenia Férový čin roka. Udalosť sa uskutoční 28.6.2022 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Podmienky ocenenia

Nominovaný čin bol vykonaný dobrovoľnícky vo voľnom čase danej osoby, bez nároku na odmenu a v prospech iných. Zároveň nebol realizovaný v rámci vzdelávacieho / dobrovoľníckeho programu alebo koordinovaný organizáciou

Osoba, ktorá čin realizovala spadá do vekovej kategórie 16-26 rokov.

Nominovaný čin bol realizovaný v predchádzajúcom kalendárnom roku (01.01.-31.12.2021).

Nominovaný čin napĺňa niektorú z charakteristík ocenenia, ktorú vyjadrujú tieto kľúčové slová: angažovanosť, odvaha, spravodlivosť, férovosť, boj proti korupcii, morálne a etické hodnoty, osveta, verejná kontrola, transparentnosť, veci verejné.

Rozsah územia, na ktorom sa čin uskutočnil je na lokálnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni na území Slovenskej republiky.

Partneri ocenenia

Odbornosť a profesionalita sú pre nás dôležité, preto sme na spoluprácu oslovili viaceré relevantné organizácie a inštitúcie. Ich zástupcovia sú spolu so zástupcom Nadácie Zastavme korupciu súčasťou odbornej poroty, ktorá bude nominované činy hodnotiť a vyberie laureáta.

Vytvára príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.

Poskytuje poradenstvo a pomoc tým, ktorí ohlásia nezákonnú činnosť ohrozujúcu verejný záujem. Ide najmä o trestné činy, priestupky a delikty, ktoré majú negatívny dopad na spoločnosť.

Štátna inštitúcia, ktorá poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity v oblasti práce s mládežou a spolupracuje naprieč celým Slovenskom.

Lifestyleový magazín, ktorý edukuje, zabáva a pozitívnym smerom ovplyvňuje modernú generáciu, ktorá nevníma svet čierno-bielo.