Pridaj sa k bojovníkom

Sme otvorenou komunitou ľudí, ktorí chcú posúvať Slovensko vpred a bojovať proti korupcii.

Chceme krajinu bez korupcie, kde mladí udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.

Čo robíme?

Zvyšujeme
povedomie

Chceme, aby ľudia vedeli, do akej miery korupcia ovplyvňuje ich život a ako proti nej bojovať. Zlepšujeme politickú a občiansku gramotnosť a sústredíme sa na hľadanie riešení.

Aktivizujeme
spoločnosť

Snažíme sa o to, aby sa ľudia aktívne zaujímali a angažovali vo veciach verejných. Spájame ich za spoločný cieľ a dávame im nástroje na to, aby sa mohli zasadiť o zmenu.

Vytvárame
tlak

Investigatívou, kampaňami a verejnými výzvami pomáhame vytvárať tlak na ľudí s rozhodovacou mocou, aby presadili potrebné zmeny.

Ako fungujeme?

Komunitu Zastavme korupciu tvoria všetci ľudia, ktorí sa prihlásia k spoločným hodnotám a zásadám a sú pripravení sa aktívne zapojiť do boja proti korupcii.

Jadro komunity tvoria členovia rovnomenného občianskeho združenia. Ide o prevažne mladých ľudí, ktorých povinnosti a možnosti zodpovedajú vysokým nárokom, ktoré na seba uplatnili vstupom do združenia.

Naše princípy

Spolu sme silnejší

Ozajstnú a trvalú zmenu dosiahneme iba vtedy, ak táto zmena príde zdola. Do protikorupčného hnutia sa musí zapojiť kritiické množstvo ľudí, ktorí budú meniť zažité postoje, budovať povedomie, navrhovať riešenia a tlačiť na transparentnosť a na zmeny aj na úrovni zákonov a inštitúcií. Izolované snahy sú vopred odsúdené na neúspech. Preto vytvárame koalície a spájame ľudí a organizácie, ktorým na Slovensku záleží.

Ako komunita ideme cestou osobného príkladu, držíme pri sebe, oslavujeme spoločné úspechy a prekážky vnímame ako príležitosti.

 

Ťah na hodnoty

Mieru korupcie priamo ovplyvňujú hodnoty, ktoré ako spoločnosť vyznávame a miera tolerancie voči nečestnému a neférovému správaniu. Rôzne “skratky” a neetické správanie pre osobný prospech sú u nás buď usilovne ignorované alebo dokonca vyzdvihované ako známka “šikovnosti”. Ak takéto správanie nie je okolím odsúdené a potlačené hneď na začiatku, prerastie do čoraz závažnejších prečinov, ktoré ale už môžu mať celospoločenské dopady.

Ako komunita sa preto snažíme aj o zmenu na úrovni hodnôt a postojov voči neetickému konaniu. Chceme, aby čestné a férové správanie bolo novou normou. Ideme príkladom a nebojíme sa ozvať zoči-voči neprávosti.

 

Na problémy konštruktívne

Nie všetko na Slovensku funguje práve optimálne. Nemá však zmysel prehlbovať nedôveru v štát a vzbudzovať dojem, že nič nefunguje. Kritika je užitočná najmä vtedy, ak ju sprevádza aj návrh na zlepšenie. Preto sústredíme našu pozornosť na to, ako robiť veci lepšie a sme vždy pripravení spoločne hľadať riešenia.