Ako na to?

1. Pochop, ako to funguje

Možno máš pocit, že urobiť rozbor lyrickej básne nie je tak náročné, ako pochopiť fungovanie verejného obstarávania, opak je však pravdou. Do skúmania podozrivých dokumentov sa však nemôžeš pustiť bez toho, aby si vedel čo jednotlivé pojmy znamenajú a aké sú hranice zákona. Poď preto preskúmať základy ktorých zvládnutie ťa povýši na úroveň nemilosrdného ochrancu spravodlivosti:
 • Verejné obstarávanie je nákup tovarov, služieb alebo stavebných prác zo strany obstarávateľa, resp. zadávateľa. Sú to zákazky financované štátnou správou či samosprávou, t.j. z verejných zdrojov.
 • Zadávateľ/obstarávateľ je subjekt, ktorý nakupuje, v podstate Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi (obec, mesto, vyšší územný celok, úrady štátnej správy a pod.).
Keďže pri nakladaní s verejnými prostriedkami musí byť zabezpečená istá miera efektivity a transparentnosti, bol pre štát vyvinutý mechanizmus, ako nakupovať. Zákon o verejnom obstarávaní určuje rôzne typy zadaní verejných obstarávaní. Ich výber záleží od množstva peňazí, ktoré bude minuté. Čím drahšie je verejné obstarávanie, tým striktnejším podmienkam podlieha.
Predpokladaná hodnota
Nadlimitná verejná zákazka (verejná súťaž, rokovacie konanie, súťažný dialóg) od 135.000,- € ak ide o tovary, služby a zadávateľom je SR (obce, mestá, vyššie územné celky a pod.)
od 209.000,- € ak ide o službu výskumu a vývoja
od 414.000,- € ak o služby alebo tovary zadávané (sektorovým) obstarávateľom (štátne podniky podnikajúce v oblasti energetiky, vôd, dopravy)
od 5.225.000,- € ak ide o stavebné práce (bez ohľadu na typ zadávateľa)
Podlimitná verejná zákazka (elektronické trhovisko) od 5.000,- € na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce a od 20.000,- € na iné ako bežne dostupné tovary a služby
od 40.000,- € na dodanie potravín
od 20.0000,- € na poskytnutie služby
od 200.000,- € na poskytnutie sociálnych a právnych služieb
70.000,- € na uskutočnenie iných, ako bežne dostupných stavebných prác
Zákazka s nízkou hodnotou Nižšia ako vyššie uvedené minimálne limity pre podlimitné zákazky
 • Verejná súťaž sa vyhlasuje sa neobmedzený počet záujemcov (t.j. predávajúcich), predstavuje preto najtransparentnejší postup
 • Užšia súťaž je taktiež pre neobmedzený počet záujemcov, existujú v nej však dve kolá. Do prvého sa môže prihlásiť každý, no musí predložiť potvrdenia, že spĺňa podmienky súťaže. Až potom postúpi do druhej fázy, kde sa už predkladajú konkrétne ponuky.
 • Rokovacie konanie so zverejnením sa taktiež začína vyhlásením pre neobmedzený počet záujemcov a prvá fáza prebieha rovnako ako pri užšej súťaži. Do druhého kola pozve obstarávateľ minimálne 3 záujemcov, ktoré predkladajú ponuky, o ktorých sa však ďalej rokuje. Je tomu tak preto, že rokovacie konanie sa často používa pri náročnejších zákazkách, kde sa bez ďalších konzultácií nedá stanoviť presná ponuka. Tento typ rokovacieho konania sa však používa menej.
 • Priame rokovacie konanie je vyhlásené pre neobmedzený počet záujemcov, z nich si však obstarávateľ na rokovanie pozve iba jedného účastníka, ktorý pravdepodobne dokáže dodať to, čo obstarávateľ potrebuje.
 • Súťažný dialóg sa rovnako vyhlasuje pre neobmedzený počet uchádzačov, no obstarávateľ si vyberá, s ktorými ďalej vedie rokovania. Používa sa pri obzvlášť zložitých projektoch. Jeho cieľom je totiž definovať najvhodnejší spôsob verejného obstarania.
 • Elektronické trhovisko predstavuje výber z internetového prostredia, kde sú uverejnené ako ponuky dodávateľov, tak i dopyt zadávateľov.
Možno sa teraz pýtaš, prečo je verejné obstarávania potrebné kontrolovať, keďže jeho zásady sú jasne stanovené? Zober si to takto - aj pri Človeče nehnevaj sa existujú dopredu určené pravidlá, no sem-tam sa nájde niekto, kto ich nedodržuje. Porušenie postupov pri verejnom obstaraní však máva ďalekosiahlejšie následky, ako vyhodenie tvojho  panáčika. Nedostatočná kontrola priebehu verejného obstarávania môže úradníkov a ďalšie zainteresované osoby motivovať k dosiahnutiu vlastného obohatenia. Tu už sa bavíme o možnej korupcii či klientelizme, ktoré ako vieme majú pre štát devastujúce účinky. Ďalším neblahým javom je ničenie princípov konkurenčnej súťaže, keďže zákazky nezískajú tí najlepší dodávatelia, ale tí, ktorí sú ochotní sa podieľať na korupcii. Preto pokračuj v čítaní!

2. Získaj potrebné dokumenty

Jedným zo základných pravidiel verejného obstarávania je zásada transparentnosti. To znamená, že všetky potrebné dokumenty či údaje musia byť zverejnené, resp. ich zadávateľ na základe žiadosti (napr. odvolaním sa na Infozákon) musí poskytnúť. Máš preto 4 možnosti, ako preskúmať zmluvy týkajúce sa nakupovania za štátne:   Nezabúdaj, že zadávateľ je povinný zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania.  

3. Nájdi varovné signály

Samozrejme pri čítaní dokumentov musíš vedieť, čo hľadáš. Buď preto pozorný a sústreď sa najmä na nasledovné indície, ktoré môžu signalizovať nekalé praktiky:
 • typ výberu zadania zákazky nie je správny (napr. na nadlimitnú zákazku nebola vyhlásená verejná súťaž)
 • špekulatívne podmienky účasti (zadávateľ udá tak špecifické požiadavky, že sedia len jednej firme a zákazka tak mohla byť ušitá na mieru)
 • predpokladaná hodnota zákazky je nesprávna (je buď predražená, čo signalizuje riziko prelievania financií, alebo je naopak pod cenu, zväčša tesne pod limitom, kedy už spadala do prísnejšieho typu zákazky)
 • vylúčenie pre mimoriadne nízku sumu (Zadávateľ má právo vylúčiť záujemcov, ktorí podali príliš nízku sumu, pretože hrozí, že nebudú schopní všetko poriadne splniť. Často krát sa to však deje v prípade existencie kartelu. V súťaži sú napr. 4 firmy, z toho jedna je dopredu favorizovaná a jedna sa prihlásila len na oko, aby prvej dopomohla. Tieto dve firmy uvedú predražené sumy a sumy zvyšných dvoch firiem sú síce bežné, no vyzerajú ako podcenené a zadávateľ ich tak vylúči.
 • spájanie predmetov kúpy, ktoré si vyžadujú samostatné zákazky (napr. spojenie stavby nemocnice a vybavenie špecifickými medicínskymi technológiami, čo môže viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, keďže väčšina firiem by vedela zabezpečiť len jedno z toho, alebo prelievaniu peňazí)
 • delenie zákazky (čím sú zákazky menšie, tým sú pravidlá voľnejšie, preto zadávateľ rozdelí jednu zákazku na menšie, a vyhne sa tak striktnejším povinnostiam)
 • nedostatočné vymedzenie predmetu kúpy (zväčša sa tak deje keď je dopredu favorizovaný výherca, ktorý vie o detailoch obstarávania viac ako ostatní záujemcovia a tak je jeho ponuka lepšia ako ostatné ponuky, zároveň nie je možné finančne porovnať predmet kúpy a tak hrozí predraženie)
 • neodborné zloženie hodnotiacej komisie
 • nátlakové chovanie vedúcich zamestnancov (napr. na hodnotiacu komisiu)  
 • externý administrátor verejného obstarávania (v prípade, že je daná inštitúcia personálne dobre vybavená, no i tak si objedná niekoho z vonka, často krát ide o tzv. trójskeho koňa, ktorého cieľom je v skutočnosti zabezpečiť, aby vyhral favorizovaný záujemca a daný úrad bude mať čisté ruky)
 • neprimerane krátky čas na vyhlásenie (ak zadávateľ pri komplikovanej zákazke nastavil lehotu na predkladanie ponúk na zákonnom minime, je pravdepodobné, že niektorý z uchádzačov mal súťažné podklady vopred a ostatní potenciálni záujemcovia nakoniec svoju ponuku nepodajú, lebo ju nestíhajú dostatočne kvalitne spracovať)
 • vyhlásenie v nevhodnú dobu (taký istý prípad - pokiaľ majú zamestnanci v dobe uplynutia lehoty na predkladanie ponúk voľno, nestihnú podať žiadosť, dokonca je zdokumentované, že počty nových súťaží sa v predvianočnom období zmnohonásobujú)
 • ponuku podali i dodávatelia, ktorí sa daným oborom nezaoberajú
 • nevylúčenie nevhodného záujemcu (napr. nesplnil podmienky či nedodal potrebné dokumenty, to v súťaži i tak naďalej ostal)
 • neurčito vymedzené hodnotiace kritériá (body pre záujemcov mohli byť prideľované veľmi subjektívne a favorizoval sa tak konkrétny záujemca)
 • nevhodné obchodné podmienky (napr. zmluva na príliš dlhé obdobie, príliš vysoké zmluvné pokuty za nedodržanie termínov, alebo objednávateľ môže hocikedy odstúpiť od zmluvy, čoho sa favorizovaný hráč nemusí báť no ostatných záujemcov to odradí)
 • nedostatočne spracovaná zápisnica z vyhodnotenia ponúk (Zdôvodnenie výberu daného záujemcu nie je jasné. Samozrejme, že najlacnejšia ponuka neznamená automaticky najlepšiu možnosť, pretože je rovnako dôležitá kvalita, no v takom prípade treba výber dostatočne obhájiť)
 • bezdôvodné zrušenie súťaže (môže signalizovať, že sa nedarí eliminovať konkurenciu a tak zadávateľ súťaž zruší, aby neskôr mohol vyhlásiť novú, s podmienkami prispôsobenými svojmu favoritovi)
 • dlhá pauza medzi ohlásením víťaza súťaže a uzatvorením zmluvy (môže naznačovať, že víťaz odmieta zaplatiť úplatok, alebo sa vyjednáva o úplatku)
 • zistil sa konflikt záujmov (napr. vizualizácia z obchodného registra ukázala personálne prepojenie medzi zadávateľom či osobou pripravujúcou podklady pre súťaž a jedným zo záujemcov)
 • odmietanie žiadostí o nápravu (pokiaľ by zmena súťažných podmienok či podkladov umožnila podať ponuku viacerým dodávateľom, no dodávateľ na takéto žiadosti nereaguje, niečo nie je v poriadku)
 • nekomunikovanie zo strany zadávateľa (odmietanie publikovať dokumenty, ktoré sa povinne musia zverejňovať, pri zistení nedostatkov nereagovanie na žiadosť doplnenia chýbajúcich informácií a pod.)  
 • rozhodnutie o nákupe nie je podložené skutočnou potrebou (nie je zrejmé, že je potrebné danú vec naozaj kupovať)

4. Spracuj to!

Identifikovanie jedného či viacerých varovných signálov ešte neznamená, že máš vytočiť 158. Samozrejme, čím viac nejasností v dokumentoch nachádzaš, tým do väčšieho problému sa obstarávateľ dostáva. Zanalyzuj všetky svoje zistenia a kľudne sa poraď s niekým skúsenejším. Pokiaľ tvoje zistenia potvrdzujú korupciu, klientelizmus či iné porušenie zákona, určite všetko spracuj do stručného, no jasného textu podloženého relevantnými faktami a dátami.

5. Upozorni na svoje zistenia

Aké budú tvoje nasledovné kroky záleží od dopadu zistených prešľapov na spoločnosť. Pokiaľ si našiel niečo podozrivé, no nedokážeš to správne podchytiť alebo ti chýbajú usvedčujúce dôkazy, máš viacero možností, čo ďalej. V prvom rade sa môžeš ešte stále dožadovať vysvetlenia a využívať info zákon. Svoje obavy reflektuj napr. protikorupčným organizáciám či expertom v daných oblastiach, alebo ich posuň napr. opozičnému poslancovi. Ak si zistil korupčné správanie vo svojej práci, využi možnosť pomoci našej nadácie. Ak si si svojimi zisteniami istý, môžeš o nich napísať blog a informovať médiá.   Zároveň podaj podnet na Úrade pre verejné obstarávanie alebo na Najvyšší kontrolný úrad.  

Ďalšie tipy a triky

Poznaj podmienky zverejňovania vo vestníku. Pokiaľ pracuješ s podlimitnou verejnou zákazkou ktorá je zadávaná v elektronickom trhovisku, možno predídeš panike keď zistíš, že takéto zákazky sa nezverejňujú ani vo Vestníku a ani na profile zadávateľa, ale práve iba v elektronickom trhovisku.

Pozri si “čiernu listinu”. Na stránke Úrade pre verejné obstarávanie je možné dohľadať Register osôb so zákazom, v ktorom sú uvedené subjekty, ktoré predložili k splneniu kvalifikácie nepravdivé alebo pozmenené údaje.

➤ Ako porovnávať ceny? Pokiaľ sa ti nepozdávajú sumy zaplatené za zákazky, môžeš ich porovnať napr. s prieskumom trhu, alebo predchádzajúcimi zákazkami podobného typu.

➤ Nepodceň zápisnicu. Mali by v nej byť jasne zdôvodnené všetky kroky a rozhodnutia (napr. pri zisťovaní, či záujemcovia splnili podmienky by v zápisnici nemalo byť len stroho uvedené že áno, ale mali by byť doložené potrebné potvrdenia a dokumenty. Len tak si môžeš byť istý, že nedošlo k nevylúčeniu záujemcu, ktorý nespĺňa spôsobnosť.).

Dobré príklady z praxe

Ďalšie zdroje

 • Register účtovných závierok (informácie z účtovných výkazov firiem, v poznámkach sa často nachádzajú informácie o vlastníkoch akciových spoločností a spriaznených firmách)
 • projekt foaf.sk (vizualizácia sociálnej siete firiem)
 • Vestník Úradu pre verejné obstarávanie (informácie o verejnom obstarávaní)
 • projekt OtvorenéZmluvy.sk (investigatívna stránka Aliancie Fair-play a Transparency International Slovensko)
 • projekt Wayback Machine (história internetových stránok, ktorá sa dá použiť pokiaľ bola z webstránky stiahnutá nejaká informácia, prípadne na nej mohlo byť v minulosti niečo zaujímavé)