Ako na to?

Druhy verejnej kontroly

Existuje veľa spôsobov čo všetko a ako je možné kontrolovať v rámci kompetencií samospráv. Stačí si len vybrať a pustiť sa na vec. Inšpiruj sa a pozri si základné typy verejnej kontroly na lokálnej úrovni.
  • Zverejňovanie dokumentov. Overíš si ich jednoducho na obecnom/mestskom webe, kde samospráva musí zverejniť nasledujúce dokumenty: termíny, programy a zápisnice z rokovaní, zmluvy, objednávky a faktúry, všeobecné záväzné nariadenia, návrhy rozpočtu a záverečného účtu, zámer predaja majetku či návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
  • Zasadnutia mestského / obecného zastupiteľstva. Materiály aj so zápisnicami zo zasadnutí sú zverejnené na stránkach obce/mesta. Zasadnutia sú verejné, preto máš ako obyvateľ právo sa ich zúčastňovať. Dokonca môžeš počas rokovania vyjadriť svoj názor v bode rôzne, ak je súčasťou programu.
  • Členstvo v komisií mestského / obecného zastupiteľstva. V prípade, že si odborníkom na konkrétnu tému, tak sa prihlás do komisie. Prihlasovanie býva zvyčajne na začiatku funkčného obdobia. Budeš tak mať informácie z prvej ruky a zároveň aj možnosť kontroly či pripomienkovania.
  • Obsah mestských / obecných novín. Takmer každé mesto či menšia obec rozdávajú svoje noviny do schránok obyvateľom. Cieľom je informovanie o aktualitách, no výsledok môže byť rozporuplný. Skontroluj či noviny nie sú zneužívané volenými predstaviteľmi na ich vlastnú propagáciu.
  • Proces výberových konaní. Hovoria ľudia okolo teba, že na mestský úrad či do mestskej organizácie sa dostanú iba známi primátora, no nie skutoční odborníci? Prever či to tak skutočne je. Skontroluj či tvoja obec/mesto zverejňuje výberové konania a zápisnice. Mal by si tam nájsť základné údaje ako počet prihlásených uchádzačov, zloženie výberovej komisie a vybraného uchádzača.
  • Mestské organizácie a inštitúcie. Nezabudni kontrolovať mestské príspevkové a rozpočtové organizácie. Ide o subjekty s vlastnými kompetenciami a rozpočtami. Svoje dokumenty zverejňujú na vlastnej webovej stránke.

Ďalšie tipy a triky

Využi infozákon, v prípade, že ti samospráva odmieta sprístupniť údaje, ktoré by mali byť zverejnené.

Dožaduj sa sprístupnenie zasadnutí komisií obecného/mestského zastupiteľstva, ak sú neverejné. Členovia komisií by mali byť z radov odbornej verejnosti, preto aj zasadnutia by mali byť verejné.

Daj pozor na nezávislosť hlavného kontrolóra od starostu alebo obecného zastupiteľstva. Je dôležité, aby nešlo iba o dosadenú osobu, pretože jej kompetencie na kontrolnú činnosť majú široký rozsah.

Sleduj úradnú tabuľu, kde samospráva zverejňuje všetky dôležité oznámenia, vyhlášky, rozhodnutia či stavebné povolenia.

Ďalšie zdroje

  • Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. 
  • Zákon o slobode informácií č. 211/2000 Z.z.