Ako na to?

1. Zameraj sa na tému petície

Z povahy samotnej petície je zrejmé, že najskôr musí existovať myšlienka, až potom chuť či potreba vytvoriť petíciu, a nie naopak. Nech už je obsahom tvojej petície návrh, výzva či sťažnosť, naštuduj si k veci, na ktorú sa chystáš apelovať čo najviac informácií. Následne si zadefinuj problém, ktorý chceš zmeniť ale i spôsob, ako k tomu má dôjsť. Zákon samozrejme stanovuje aj oblasti, ktorých sa petície nemôžu týkať. V prvom rade majú súvisieť len s vecami verejnými, nie je možné nimi riešiť súkromné spory. Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu zákonov, obmedzovaniu práv druhých, k podnecovaniu násilia, neznášanlivosti či nedodržiavania zákonov a nesmie sa ňou zasahovať do nezávislosti súdnictva. Niektoré z možných vyskytujúcich sa prípadov v rámci protikorupčnej agendy, pri ktorých je vhodné využiť petičné právo, sú:
  • žiadosť o preskúmanie nákupu vecí, pri ktorom existuje podozrenie, že nebol vykonaný v rámci zachovania verejného záujmu (t.j. predražený nákup)
  • žiadosť o odstúpenie volenej osoby, ktorá disponuje verejnou mocou  a pri ktorej je vážne podozrenie, že túto moc vedome zneužila proti verejnému záujmu (napr. primátor obce aj napriek upozorneniam vedome prenajíma priestory obce za nevýhodnú cenu)
  • žiadosť o odvolanie volenej osoby, predstavuje špecifický typ petície, pod ktorú sa zbierajú podpisy za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu, preto má iné pravidlá
  • občianska angažovanosť, teda hocijaký prípad, v rámci ktorého majú politické rozhodnutia neblahé dôsledky na spoločnosť (napr. záchrana zelených oblastí, miestnej pamiatky, oprava chodníkov a pod.

2. Splň podmienky na zostavenie petície

I keď zostavenie petície nie je nič náročné, určité formálne záväzky musíš dodržať. Osoba, ktorá spúšťa petíciu nemusí byť občanom Slovenska a nie je vymedzená ani veková hranica. Napriek tomu petičný zákon stanovuje podmienku určenia osoby, ktorá zastupuje organizátorov petície v styku s vybraným orgánom verejnej moci. Tento človek ale už musí mať minimálne 18 rokov. Takýto zástupca figuruje pri každej petícii, nezávisle od veku organizátorov a to i v prípade, ak bol vytvorený petičný výbor. Petičný výbor predstavuje „realizačný tím“. Jeho úlohou je samotné zostavenie petície, zbieranie podpisov a následné doručenie príslušnému orgánu. Vytvorenie petičného výboru nie je povinné, jeho zostavenie je na tebe. Rovnako na jeho vytvorenie nepotrebuješ žiadne povolenie či registráciu, členov petičného tímu aj s ich adresami len uveď na petičnom hárku. Petíciu môže zostaviť i nezisková organizácia. Aj v tomto prípade platí, že subjektom podávajúcim petíciu je síce dané združenie, no opäť musí byť vybraná osoba, ktorá bude danú vec zastupovať pred úradmi.

3. Zváž adresáta petície

Keďže petíciou vyzývaš konkrétny orgán verejnej moci, musíš vybrať najvhodnejšieho adepta. Podľa toho, či sa tebou navrhované zmeny týkajú miestnej, regionálnej alebo celonárodnej úrovne si môžeš vybrať medzi orgánmi samosprávy (t.j. orgány obcí, miest alebo vyšších územných celkov) alebo štátnymi orgánmi (napr. prezident, Národná rada, vláda, ministerstvá, a ďalšie inštitúcie a úrady). Môžeš apelovať ako na konkrétnu osobu (napr. na starostu obce), tak i inštitúciu (napr. Ministerstvo vnútra SR). Vždy však zvoľ takého adresáta, ktorého sa tvoja téma priamo týka a ktorý má kompetencie na uskutočnenie tebou navrhovaných zmien.

4. Čo do obsahu (ne)patrí

Formát petície je na tebe, mal by si ale dodržať nasledovnú štruktúru. Pokiaľ apeluješ na konkrétnu osobu, môžeš začať jej oslovením, napr. „Vážený pán starosta“, alebo jednoducho častým „My, dolupodpísaní obyvatelia mestskej časti...“ Dôležité je dodržiavať administratívny štýl textu. Samozrejme nie je prípustné osočovanie či zavádzanie klamlivými informáciami. V krátkosti opíš problém, ktorý ťa trápi. Môžeš sa odvolať na zákon, ktorý bol podľa teba porušený, alebo z ktorého vo svojej žiadosti vychádzaš. Petícia musí byť konštruktívna, preto si premysli, čo ňou chceš dosiahnuť a uveď to. Každá petícia musí obsahovať aj požiadavky, alebo návrh na zlepšenie danej situácie, ktoré môžeš uviesť v súvislom texte, alebo aj v odrážkach.

5. Elektronická petícia vs. petičné hárky

Tá istá petícia môže mať elektronickú podobu, ako i podobu petičných hárkov. Pokiaľ sa tvoja vec týka lokálneho záujmu, zrejme rýchlejšie pozbieraš podpisy obehaním susedov v obci, či zbieraním podpisov na miestnych podujatiach. Naopak, pri celonárodnej petícii by bola škoda nevyužiť možnosť elektronickej petície. Je teda na tebe, akú formu zvolíš, pravdepodobne je však najefektívnejšie spojenie oboch foriem. Čo sa týka podmienok, na podpis internetovej petície je vždy potrebné uviesť meno, bydlisko a funkčnú emailovú adresu, prostredníctvom ktorej sa potvrdí súhlas so znením petície. Link na spustenie online petície nájdeš v ďalších zdrojoch (presmerovanie na odkaz). Pri petičných hárkoch nemusí byť text petície na každom z nich, tebou oslovovaná osoba však musí mať možnosť prečítať si ho, preto maj aspoň jeden vytlačený obsah petície vždy po ruke. Z petičného hárka ale musí byť jasné, o akú petíciu sa jedná, preto uveď jej názov (napr. Petícia za odstúpenie primátora mesta XY). Petičné hárky treba taktiež očíslovať, pretože sa pri odovzdávaní uvádza ich počet.

6. Nesabotuj svoju petíciu

Podmienky podpisu petícií sú rôzne a vychádzajú z podstaty tvojej petície. Veková hranica je definovaná neurčito, a teda že pod petíciu sa môžu podpísať i maloleté osoby, pokiaľ je obsah petície primeraný ich veku. To znamená, že napr. podpísať petíciu o odvolaní starostu by osoby pod 18 rokov nemali, nakoľko sa na nich ešte nevzťahuje volebné právo. Petíciu za zachovanie parku, na ktorého mieste má vzniknúť parkovisko však podpísať môžu. Podobné je to i s podmienkou trvalého bydliska. Návrh na zmenu všeobecného záväzného nariadenia mestského zastupiteľstva môžu podpísať len tí, ktorí majú v tomto meste trvalý pobyt. Pokiaľ však apeluješ na celoslovenský problém, tvoju petíciu môže podpísať hocikto bez ohľadu na trvalý pobyt.     

7. Začni s propagáciou a so zberom  

Pokiaľ je tvoja petícia v elektronickej verzii, zber podpisov je jasný a z veľkej časti sa bude odvíjať od intenzity tvojej propagácie na sociálnych sieťach a v médiách. Ak je ti viac sympatická možnosť petičných hárkov, podpisy pod ne môžu zbierať osoby staršie ako 16 rokov na verejných priestranstvách, na uliciach, námestiach. V súkromných budovách (ako napr. obchodné domy) treba súhlas vlastníka, alebo prevádzkara. Ak by si chcel zbierať podpisy na verejnom podujatí, taktiež potrebuješ súhlas organizátora. Petičným hárkom určite nedaj košom, pokiaľ sa petícia týka lokálneho prípadu. Pokiaľ však budeš pasívne stáť na ulici, málokto podporí tvoj zámer. Ber to ako jedinečnú možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti a aktívne oslovuj okoloidúcich. Petícii isto pomôže, pokiaľ o jej obsahu napíšeš blog a upovedom o nej (miestne) médiá, alebo ju spoj s vytvorením tematickej kampane.

8. Odovzdaj svoju petíciu

Petičný zákon neudáva potrebný počet podpisov, pri ktorom sa petícii musí orgán verejnej moci venovať, rovnako ako nie je určená časová lehota, do ktorej musíš petíciu odovzdať. Určite však s odovzdávaním petície neotáľaj. O všetkých petíciách musí byť nejako rozhodnuté, no nie vždy musí byť k tomuto procesu pozvaný zástupca či petičný výbor. O výsledku vybavenia tvojej petície však príslušný orgán musí upovedomiť zástupcu do 30 dní, vo výnimočných prípadoch do 60 pracovných dní od jej doručenia. V rámci spropagovania samotnej petície môžeš využiť deň jej odovzdávania na ďalšie zviditeľnenie problému, ktorého sa tvoja petícia týka.

Ďalšie tipy a triky

Petícia má vždy zmysel. Je pravda, že medzi politikmi sa nájde pár nezodpovedných jedincov, ktorí nepristupujú k prerokovaniu petície zodpovedne. Niekedy si ľudia uvedomujú stav miestnej politiky a je im jasné, že obsah petície neprejde do praxe, napriek tomu tento nástroj využijú ako poukázanie na problém a šírenie osvety. Preto aj keby sa ti v niektorých prípadoch zdala tvorba petície zbytočná, maj na pamäti túto jej pridanú hodnotu.

➤Idea petície musí žiť! Buď kreatívny a pomôž svojej petícii preraziť. Pre zvýšenie pozornosti na problém, ktorým sa zaoberá, spoj jej odovzdávanie s verejným protestom, či happeningom. Ak sa petícia týka konkrétneho miesta, zorganizuj na ňom verejnú párty, čítačku, športové podujatie alebo živú reťaz. 

Upovedom o tom políciu. Pokiaľ sa obsah tvojej petície týka naozaj závažnej záležitosti, podaj podnet na preskúmanie priestupku, alebo podnet na začatie trestného konania. Zároveň čo najviac medializuj kauzu.

Nespúšťaj už raz prejednanú petíciu. Viacnásobne podávaná petícia, resp. petícia týkajúca sa záležitosti, o ktorej na základe petície z minulosti už príslušný orgán rozhodol, už nebude prejednávaná. Nestrácaj preto svoj čas spúšťaním takejto petície. Výnimku tvorí situácia, kedy by tvoja petícia oproti tej prvotnej obsahovala nové zistenia.

Odovzdaj všetky petičné hárky. Nie je podmienkou odovzdať len úplne vyplnené petičné hárky, preto odovzdaj aj tie, kde je čo i len jeden podpis.

➤ Poznaj svoje práva. Pokiaľ do 30-tich dní nepríde výsledok prerokovania petície, nenechaj sa odradiť a odošli výzvu na prejednanie petície. Taktiež nemusíš zmätkovať, ak zistíš že si petíciu zaslal na miesto, ktoré o obsahu petície nemôže rozhodnúť. Tento orgán má povinnosť odovzdať takúto petíciu tej správnej inštitúcii, a to do desiatich dní. Taktiež o tom musí informovať zástupcu.

Dobré príklady z praxe

Pozitívny príklad úspešnej petície predstavuje občianska iniciatíva v Detve, kedy v lete 2016 prebehla úspešná petičná akcia proti nespravodlivému doúčtovaniu tepla. Veľké množstvo podpisov ako i prítomnosť občanov na mestskom zastupiteľstve vytvorili dostatočný tlak na to, aby poslanci zmenili svoj názor. Za zlé hospodárenie s obecnými peniazmi bol taktiež vďaka petícii za vyhlásenie referende na odvolanie starostu a následnom úspešnom referende odvolaný starosta obce Ruská.

Ďalšie zdroje